Általános adatvédelmi tájékoztató

A pentech.hu-t a Péntech Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Péntech Kft.”) üzemelteti. A Péntech Kft.  jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről. Amikor a pentech.hu szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat. 

Az adatkezelő

Péntech Kft. (székhely: Székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 33. C. ép., Adószám: 26674119-2-43; e-mail: info@pentech.hu) 

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A pentech.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra a Péntech Kft. nem használja, de remarketing eszközökön keresztül (Google követőkód, Facebook pixel) a termékének népszerűsítésére igen.Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.A hírlevél feliratkozás, kérdések, kérdőív kitöltés és egyéb megkeresések esetén a felhasználó nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét a Péntech Kft. kizárólag kapcsolattartási célra használja. A Péntech Kft. a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára.

Az adatkezelés jogalapja

A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása, illetve jogszabályi előírás. 

Az adatkezelés céljai

Weboldal látogatói adatok – A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.Hírlevél feliratkozás – A Péntech Kft. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett hírlevelet igényeljen, a Péntech Kft. pedig hírlevelet küldhessen számára. A személyes adatok kezelése mind a hírlevél szolgáltatás biztosítása, mind az érintettel való ezirányú kommunikáció céljából történik. A személyes adatokat a Péntech Kft. eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. A hírlevél lemondása úgy történik, hogy a hírlevél láblécében található adatvédelmi tájékoztató után elhelyezett ‘Leiratkozás/unsubscribe’ link megnyomásával a felhasználó a leiratkozási oldalra navigál. Itt a felhasználó beírja egy beviteli mezőbe az e- mail címét és megnyomja a lemond gombot.Kérdőív kitöltés- A Péntech Kft. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a Péntech Kft. még jobban megismerhesse az ügyfelek igényeit, és így a számukra leginkább kedvező terméket dolgozhassa ki. A kitöltött kérdőívek fő szabály szerint anonimek, azokban az esetekben, amikor van lehetőség a kérdőív végén azonosításra alkalmas adatot megadni (így különösen a kitöltő nevét és/vagy email elérhetőségét, telefonszámát), ezen adatokat Péntech Kft. bizalmasan kezeli, azokat kizárólag arra a célra használja, ami a kérdőívben, a személyes adatok megadásának céljánál meg van jelölve (így elsősorban Péntech Kft. részéről visszajelzés, kedvezménykód, tájékoztatás, illetve ajánlat küldésére). Kapcsolatfelvételi űrlap – A Péntech Kft. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett felvehesse a kapcsolatot a Péntech Kft.-vel, a Péntech Kft. pedig a megkeresésre válaszolhasson. A személyes adatokat a Péntech Kft. eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. 

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően. Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy adatait hírlevél küldés, kérdőív kitöltés vagy kapcsolatfelvétel kapcsán vagy céljából használjuk, ezen adatokat addig tároljuk, míg arról Ön másként nem rendelkezik / a hozzájárulást Ön vissza nem vonja. Egyebekben a törlésről „Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai” pont alatt talál tájékoztatást. 

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Az automatikusan generált adatokhoz adatfeldolgozóként a Google LLC (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025) illetve a MailChimp (512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA) is hozzáfér. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát (így különösen a MailChimpnek a kapcsolattartáshoz/üzenetküldéshez szükséges adatokat). A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén a Péntech Kft. az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikérheti az adatvédelmi hatóság véleményét.A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető az érintett e-mail címe. 

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Hozzáférés: Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be a Péntech Kft. valamely elérhetőségén (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 33. C. ép., e-mail: info@pentech.hu). Készüljön fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására. 

Helyesbítés és törlés: Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy azt jogszabály nem írja elő. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az adatkezelő. Augusztus 1-20 között, valamint december 24. és január 2. között ez az időszak egy hónap. 

Tiltakozás: A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén (1125 Budapest, Istenhegyi út 33. C. ép), illetve az info@pentech.hu e-mail címén. 

Adatok jogosult általi megismerhetősége: Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja. 

Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük, abban az esetben, ha úgy érzi, hogy a Péntech Kft.  megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk. Tájékoztatjuk továbbá, hogy igényét polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@pentech.hu e-mail címen keresztül juttassa el hozzánk.

A Péntech Kft. az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Jogfenntartás: Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

Az adatkezelő az Ön személyes adatai védelme érdekében megfelelő mértékű műszaki és szervezeti intézkedéseket tesz, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen informatikai rendszer sem nyújthat teljes körű védelmet.

Jelen tájékoztatóhoz szorosan kapcsolódik a pentech.hu cookie policy-ja. Olyan kérdésekben, melyek nincsenek közvetlenül szabályozva ezen két tájékoztató valamelyikében az irányadó hazai, EU-s és nemzetközi joganyag az irányadó.  

Hatályos 2019.05.01-től